Vstup do Amfiteátru je časově omezený otevírací dobou, pokud není určeno jinak (např.během kulturních akcí)

V celém prostoru areálu je zakázáno:

- donášet alkoholické a jiné návykové látky

- manipulovat s otevřeným ohněm (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno, např. během kulturních akcí), výbušninami jedovatými látkami, chemikáliemi a jinými předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost

- vstupovat se psy a jinými zvířaty

- jezdit na kole, kolečkových bruslích (povolena je jízda na kole u dětí do 6 let v doprovodu osoby starší 18 let)

- rušit představení, konání koncertů či jiných kulturních a společenských akcí nevhodným chováním, které jsou v rozporu se zásadami společenského chování

- nevhodným chováním, reprodukovanou hudbou a hlukem rušit nebo ohrožovat bezpečnost a zdraví ostatních návštěvníků areálu

- vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek

- odhazovat odpadky mimo odpadkové koše

- tábořit, stanovat a jinak nocovat

- vylepovat reklamní a informační plakáty, instalovat ostatní reklamní zařízení bez povolení statutárního města Jihlavy

- vstupovat do areálu mimo provozní dobu (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno, např. během kulurních akcí)

- vjíždět do Amfiteátru motorovými vozidly s výjimkou obsluhy

- poškozovat objekt areálu a jeho součásti

- poškozovat majetek areálu

- ničit a poškozovat rostliny a volně žijící živočichy

Děti mladší 6 let by měly být v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.

Veškeré hromadné akce musejí být předem projednány s příslušným odborem Magistrátu města Jihlavy a s provozovatelem areálu.

Při pořádání jakékoliv kulturní nebo ostatní společenské akce je třeba dbát pokynů pořadatele nebo jiné odpovědné osoby.

Užívání areálu ke kulturním a ostatním splečenských akcím je zpoplatněn dle platných právníc předpisů.

Uživatelé areálu jsou povinni

1.řídit se ustanoveními návštěvního a provozního řádu a pokyny provozovatele, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a čistotu.

2.chovat se slušne a ukázněně tak,aby neohrožovali ostatní ani sami sebe.

Ostatní ustanovení

1. Z užívaní arealu jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny navštěvního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod. vlivem omamnych a návykových látek.

2. Provozovatel neručí v areálu za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

3. Úklid areálu a údržbu veřejné zeleně zajišťuje prvozovatel.

4. V případě úrazu volejte městskou policii, která sepíše protokol o úrazu.

5. Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba – 155

Policie – 158

Městská policie - 156

Hasiči – 150

Integrovaný záchranný systém – 112

Závěrečná ustanovení

1. Tento návštěvní a provozní řád byl schválen Radou města Jihlavy, dne 07.10.2010, usnesením č. 1200/10-RM

2. Tento návštěvní a provozní řád je platný ode dne 15.10.2010

Provozní doba areálu

01.11. - 31.03. 09:00 – 17:00

01.04. - 31.05. 08:00 – 21:00

01.06. - 31.08. 08:00 – 22:00

01.09. - 31.10. 08:00 – 21:00